Ultratime 001

【回歸本真-同點設計】

都市繁忙嘅生活,令我哋一直低頭前行卻忘記咗最初為咩而出發
「同點設計」倡導萬物歸於點
猶如人生
無論行幾遠,都唔應該忘記最初嘅夢想