D-BROS Time Paper

喺畫家達利嘅眼中,時鐘可以係軟嘅,但…現實中邊有可以變化形態嘅時鐘?

有~來自日本品牌D-BROS嘅Time Paper,鐘身係一張可以千變萬化嘅紙,你想點變就點變喇!

一張紙與計時器嘅結合,係時鐘,亦係裝飾物。創意,令生活變得更有趣!