Cor.C Design Cap 帽

喺紙上嘅禪繞畫大家可能見得多啦
畫喺衣物上嘅禪繞畫你又見過未呢?
澳門品牌Cor.C Design用風靡歐美嘅禪繞畫,創造出一系列個性衣物
為你打造最in最潮嘅自己
仲唔快啲嚟@MGG睇睇?